Årsmöte 1991

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Protokoll fört vid årsmöte med för. ”Vår Bygd 1891” den 3 mars 1991.

§ 1. Mötet öppnas.
Ordf. hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade detsamma öppnat.

§ 2. Ordf. för mötet. Som ordf. för årsmötet valdes A. Hallsten.

§ 3. Sekr. för mötet.
Till sekr. för mötet valdes Ragnhild Hallsten.

§ 4. Årsm. kallelse.
Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 5. Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Erik Eriksson, Rösebo och Ingvald Svensson, Rotnäs.

§ 6. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen är utskickad till medlemmarna i samband med årsmötesinbj. men ordf. presenterar den på nytt om inte alla läst igenom den. Den godkändes och lägges till handlingarna.

§ 7. Revisionsber.
Revisionsberättelsen upplästes av Sven-Olof Dahlgren. Den godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8. Styrelse.
Styrelsen för 1991.
I tur att avgå ur styrelsen var Karl-Anders Andersson och Arne Birgersson, vilka båda omvaldes. Styrelsen har nu följande sammansättning: ordf. Arne Hallsten, vice ordf. Uno Johansson, sekr. Ragnhild Hallsten, kassör Arne Birgersson, suppl. Kerstin Larsson och Anders Larsson.

§ 9. Revisorer.
Till revisorer valdes Stig-Arne Strid och Sven-Olof Dahlgren. Suppl. Bengt Dehrén.

§ 10. Valberedning
Valberedning för 1991.
Kerstin Larsson, Ingvald Svensson, Jan Larsson

§ 11. Bidrag.
En begäran om ett bidrag á 2 000:- skall skickas in till Vänersborgs kommun.

§ 12. Verksamhetsplan.
Ordf. läste upp verksamhetsplanen för 1991. Den godkändes av mötet.

§ 13.
Ordf. uppmanade mötesdeltagarna att teckna ner gamla episoder och annat trevligt så vi får lite mer att arbeta med tillsammans med alla foton som finns. Ordf. upplyste om att vi kanske skall anordna ett slåttergille i Brunnane till sommaren. I så fall annonseras våra aktiviteter under ”På gång” i E.L.A.

§ 14.Avslutning
Ordf. tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Efter förhandlingarna följde så en teaterpjäs ”Torpar-Olles mardröm”, som framfördes av bygdens egna förmågor. Många glada skratt hördes och applåderna efteråt vittnade om att den var uppskattad.

Kaffeserv. blev det också + 4 lotterier. Eftersom vi var ung. 75-80 pers. blev det både trångt och trivsamt.

En trevlig pratstund för många blev det efter kaffet och mycket tittande på korten som på nytt var på plats, kompletterade med nya.

Så var då årsmöte nummer 2 till ända och även denna gång gick allt över förväntan. Även i år kan styrelsen se framåt med tillförsikt.

Kopperud d. 10 mars 1991.
R. Hallsten.

Justeras:
Erik Eriksson
Ingvald Svensson