Kurs historiska kartor nr. 3 2013-02-13

Anteckningar från Kurs i historiska kartor 2013-02-13.

Jan Larsson hälsade alla välkomna till kurs nr. 3 i historiska kartor. 15 deltagare fanns närvarande på kursen.

Malin Larsson var inbjuden för att tala om samfällda marker. Malin började med att visa en karta över Trombäljen, laga skiftes karta från 1833. Många av de samfällda markerna tillkom under den här tiden, speciellt vid laga skifte 1846.
Syftet med samfällda marker var att så långt möjligt lika fördela tillgångarna i dessa marker, t.ex. skog, grus, torv m.m. Skifteslaget, alltså samtliga delägare i byn, beslöt gemensamt vilken mark som skulle användas för gemensamt behov.

Ane Andersson, boende i Östra Rölanda, visade kartor och gav en beskrivning av hur upplösning av samfälld mark i praktiken kan gestalta sig. Den samfällda marken, en grusgrop, hade sedan länge spelat ut sin roll och marken skulle kunna användas för annat syfte. Det blev en lång process som också kom att innefatta diskussioner med grannarna om vägdragning, upplagsplats för avverkat virke, jakt och i någon mån kostnader för förrättningen. Efter flera och känsliga turer lyckades Ane, tillsammans med grannarna, och naturligtvis Lantmäteriet, enas om ett upplägg som samtliga kunde acceptera.
hist_kartor3
Sigvard Lindhe
gav en överblick över släktforskningsprogrammet DIS.
Sigvard gav, genom att kombinera äldre kartor med nyare, ge en bild av hur det såg ut i området omkring Sundals-Ryr/Hakerud genom något århundrade. Sigvard kunde med sin lokalkännedom ge initierad information om äldre bebyggelse och de människor som bodde och verkade genom åren i området.

Pelle Larsson tipsade om att man kan gå in på Skogstyrelsens hemsida http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Skogens-Parlor-/
för
att söka bl.a. forn- och kulturlämningar. För att söka lokalt går man vidare till ”Skogens pärlor” där man kan välja län/kommun och därefter leta upp det område som är av intresse.

Reglering, förrättning och försäljning av samfälld fastighet. Exempel från 2012.
En mig närstående med familj köpte en villa i Sjuntorp. Efter ett tag började man fundera på vem som ägde en vildvuxen angränsande fasighet. Efter en slagning på Trollhättans kommuns hemsida fann man att det var en samfälld mark, vid laga skifte 1850 avsatt som grustäckt. Efter en kontakt med kommunens lantmäterikontor fick man fram några namn och började undersöka. Kontakt togs med några av huvudägarna och en prisförhandling för köp gjordes. Efter överenskommet pris togs kontakt med Lantmäteriet om hur gå vidare.
Lantmäteriet fick startsignal och drygt ett år senare, 2012, genomfördes en formell förrättning till vilken samtliga delägare var formellt kallade, både genom personligt brev och genom annons i utvalda tidningar och hela affären genomfördes.
Några siffror. Det fanns 48 delägare varav 7 st. med mer än 10 % andel. (Många var, kanske inte helt överraskande, inte medvetna om att de var delägare i samfällighet). Överenskommelse gjordes i förväg med de delägare som hade största andelarna, totalt 79%. En formell regel är att ersättning till delägare utgår om ersättningen överstiger 3% av prisbasbeloppet eller, för övriga, om man speciellt begär ersättning. Grundpris för en sådan förrättning låg på 28 000 kr och sedan, beroende på komplexitet, tillkommer kostnader. Totalt pris för förrättningen slutade på 34 000 kr.

Anteckningar gjorda av Hans Skarholm