Floravandring längs Tjärtakevägen 2019-06-15

Floravandring längs Tjärtakevägen 2019-06-15

I ett perfekt sommarväder gick vår floravandring från Skarbo gård, fram till och utefter Tjärtakevägen upp mot Tjärtakan, en sträcka på ca 1 kilometer. 15 personer och en katt deltog, den yngsta deltagaren 5 år.

Vår kunnige guide var Bo Eriksson kan upptäcka och identifiera växter till namn, växter de flesta som vanligare skogsvandrare kanske knapp märker till. Men bland deltagarna fanns flera som har intresse och god kännedom om växter och bidrog till att hitta växter.
Under vandringen identifierades 69 arter av växter, de flesta vanligt förekommande.

Där fanns även några ”övriga” växter, och som inte ingår i listan, t.ex. lupin som är vacker att se på när den blommar men är en invasiv art och som man om möjligt ska ta bort. Där fanns även en ölandstok som förmodligen kommit dit med fyllnadsmassor.

aspar   hassel   skogsklöver
bergek   hultbräken skogskovall
bindvide   hundkäx   skogsnarv
blodrot   hundstarr   skogsstjärna
blomsterlupin hönsarv   smörblomma
blåbär   kirskål   stagg
brakved   klibbal   stjärnstarr
brunven   knapptåg   svarta vinbär   
ekorrbär   knippfryle   teveronika
flaskstarr   krypvide   tall
flenört   kråkvicker   tranbär
fyrkantig johannesört käringtand träjon
fältveronika liljekonvalj   tuvull
gran, vanlig    lingon   veketåg
gråstarr   lundbräken vårbrodd
grässtjärnblomma majbräken vårfryle
gulvial   oxel   vårtbjörk
gårdsskräppa renfana   våtarv
gökärt   rödklöver   åkertistel
hallon   rödplister   ängsfryle
Harkål   skogsbjörnbär ängsfräken
harstarr   skogsbräken ängskovall
harsyra   skogsförgätmigej äkta ängsskallra 

Vår trogne huskatt följde oss och var med vid vår kaffepaus.


Här är en sammanställning för alla ”byar” inom Vår Bygd 1891:s område.

Sammanställning Flora på Fastigheter i Vår Bygd 1891
  Arter   Lokaler  
Flora på Binäs (Bin) 264   7  
Flora på Hästefjord (Hfj) 269   14  
Flora på Kopperud (Kop) 218   4  
Flora på Laxfisket (Lax) 70   2  
Flora på Rotenäs (Rot) 178   6  
Flora på Rösebo (Rös) 239   15  
Flora på Skarbo (Ska) 191   8  
Flora på Sundsholm (Sun) 0   0  
Flora på Tjärtakan (Tjä) 42   1  
Flora på Torsbo (Tor) 82   2  
Flora på Trombäljen (Tro) 259   11  
Flora på Öna (Öna) 40   1  
Flora i Vår Bygd 1891 510   69  
         
Arter att söka 130      
Av dessa funna 8