Floravandring 8 augusti 2021 i Rösebo-viken

Tolv personer hade mött upp på fälten vid Rösebo-viken för att lära sig mer om vilka växter som kan finnas i detta sjönära område.

Vår guide för dagen var Stefan Hult, som är väl känd med södra Dalsland och området runt sjön Hästefjorden. Med fanns också Bo Eriksson som varit vår sakkunnige vid flera av Vår Bygds floravandringar.
  

Området har tidigare röjts från buskar och träd och blivit slåtteräng och betesmark och där går det för närvarande sex kvigor och med tillfälligt gästspel av en tjur, alla av rasen Belted Galloway.

Röjningen av marken och djurhållningen är en del i ett EU-projekt som ska pågå några år. Djuren är tänkta hålla tillbaka buskar från området men bidrar också till att det blir en speciell flora på området.
Marken översvämmas till och från vilket då också bidrar att det blir en rik och speciell  flora av växtlighet.


Det fanns också tid för en rast.

Våra båda sakkunniga fann ett stort antal växter och några av dessa presenteras i en lista:

Rödtoppa

Gåsört

Andmat

Vattenpilört

Videört

Ängsskallra

Sumpförgätmigej

Åkergroblad

Sumpnoppa

Tiggarranunkel

Brunskära

Dyblad

Ältranunkel

Frossört

Kärrfräken

Kärrsälting

Sumpfräne

Rosenpilört

Strandpilört

Kärrsilja

Stor andmat

Pysslingtåg


Dyblad / Hydrocharis morsus-ranae


Svalting / Alisma plantago-aquatica