Årsmöte 1993

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Protokoll fört vid årsmöte med föreningen ”Vår Bygd 1891” sönd. den 7 mars 1993.

§ 1. Mötet öppnas.
Ordf. hälsade ung. 60 pers. välkomna till årsmötet och förklarade årsmötet öppnat

§ 2. Ordf. för mötet.
Till ordf. för årsmötet valdes Arne Hallsten.

§ 3. Sekr.
Sekr. för årsmötet – Ragnhild Hallsten.

§ 4. Årsm. kallelse.
Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 5. Justeringsmän.
Till justeringsmän valdes Stig-Arne Stridh och Göran Hallsten.

§ 6. Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen diskuterades, den är ju utsänd till alla medlemmar. Årsmötet gav sitt godkännande.

§ 7. Revision och ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen upplästes av Sven-Olof. Den godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 1992.

§ 8. Styrelse.
Styrelse för 1993.
Styrelsen är vald på 2 år. I tur att avgå var Karl-Anders Andersson och Arne Birgersson. Samtliga omvaldes.
Ordf. Arne Hallsten, v.ordf. Uno Johansson, sekr. Ragnhild Hallsten, kassör Karl-Anders Andersson, som efterträder Arne Birgersson som avsagt sig återval. Suppl. Kerstin Larsson och Anders Larsson.

§ 9. Revisorer.
Till revisorer valdes Stig-Arne Stridh och Sven-O Dahlgren, Suppl. Bengt Dehrén.

§ 10. Valberedning.
Till valberedning valdes Kerstin och Jan Larsson och Ingvald Svensson.

§ 11. Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 1993 upplästes, bl.a. bygdevandring i Skörbo = 1 maj, bygdevandring i Laxfisket = Annandag Pingst, slåttergille i Brunnane = söndag 11 juli.

§ 12.
Eftersom ingen hade något att anföra under punkten övriga frågor, avslutade ordf. mötet och tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Efter förhandlingarna följde en underhållning av Olle ”Skomakarn” från Mellerud, då han sjöng och berättade om ”Lars Dalabonde och Lilla Anna”. Kerstin läste brev som hennes mormors far sände från USA till Sverige i slutet på 1800-talet.

Kaffe + semla serverades också.

Kopperud 15/3-93
Ragnhild H.
Sekr

Justeras: