Årsmöte 1995

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Protokoll fört vid årsmöte med ”Vår Bygd 1891” sönd. 5/3 1995.

§ 1. Mötets öppnades
Ordf. hälsade nästan 80 deltagare välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Arne H. valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

§ 2. Sekreterare
Sekr för mötet = Ragnhild Hallsten.

§ 3. Kallelse.
Alla medlemmar har fått personliga kallelser, annons har varit i E.L.A. under ”På gång”, samt pålysning i Radio Väst. Kallelsen godkändes.

§ 4. Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Sune och Uno Johansson.

§ 5. Verksamhetsberättelsen.
Alla medl. har fått verksamhetsberättelsen tillsammans med kallelsen. Den godkändes.

§ 6. Revisionsberättelse
Revisorer har varit Stig-Arne Stridh och Sven-Olof Dahlgren. Revisionsberättelsen upplästes av Stig-Arne. Full ansvarsfrihet beviljades styrelsen för året som gått.

§ 7. Val av styrelse.
Val av styrelse. Styrelsen är vald på 2 år. I tur att avgå var Kerstin Larsson, Anders Larsson och Karl-Anders Andersson. Samtliga omvaldes.

§ 8. Styrelse.
Styrelsen fick alltså följande utseende: Ordf. Arne Hallsten, v.ordf. Uno Johansson, sekr. R. Hallsten, kassör Karl-Anders Andersson. Suppl. Kerstin Larsson och Anders Larsson.

§ 9. Revisorer.
Revisorer: Sven-O. Dahlgren och Stig-Arne Stridh.

§ 10. Valberedning
Valberedning: Kerstin och Jan Larsson och Ingvald Svensson.

§ 11.
Verksamhetsplanen för 1995 var utskickad tillsammans med årsm.kallelsen. Den godkändes av mötet.

§ 12. Övriga frågor.
Som vanligt tyst. Ordf. tog då upp stavningen av Rösebo till diskussion. Förslag: Ordf. skall skicka in en skrivelse till vägverket, att när det nästa gång byts skyltar, Rösebo skall stavas med ett s.

§ 13.
En diskussion om gårdsnamnens vara eller icke vara blev det också. Synnöve Eriksson tyckte att det var bra om både gårdsnamn och postlådenummer får vara kvar. Uppdrogs åt ordf. att kolla med kommunen.

§ 14.
Eftersom inget mer fanns att diskutera, förklarades årsmötet 1995 avslutat.

R. Hallsten
sekreterare

Justeras:

Uno Johansson

Sune Johansson