Årsmöte 1998

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Protokoll fört vid ”Vår Bygd 1891” årsmöte den 1 mars 1998.

§ 1. Mötet öppnas.
Ordf. hälsade omkr. 70 pers. välkomna till årsmötet. Till ordf. för mötet valdes Arne Hallsten, han förklarade 1998 års årsmöte för öppnat.

§ 2. Sekr.
Sekr. för mötet blev Ragnhild Hallsten.

§ 3. Kallelse.
Kallelse till årsmötet har skickats ut till alla medlemmar. Annons har varit insatt under ”På gång” i E.L.A. Mötet godkände kallelsen.

§ 4. Justeringsm.
Till att justera protokollet valdes Birgitta Johansson och Lennart Andersson.

§ 5. Verksamhetsb.
Verksamhetsberättelsen är utskickad tillsammans med kallelsen. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 6. Revisionsb.
Revisionsberättelsen upplästes av Stig-Arne S. Den godkändes av mötet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 7. Styrelse.
Uno, Ragnhild och Arne är i tur att avgå ur styrelsen. Samtliga omvaldes.

§ 8. Revisorer.
Till revisorer blev det omval på Sven-Olof Dahlgren och Stig-Arne Stridh. Suppl. Gunder Breman.

§ 9. Valberedning.
Valberedning: Jan Larsson och Ingvald Svensson.

§ 10. Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen för 1998 skickades ut i samband med kallelsen, den innehåller bl.a. vandringar den 1 maj och Annandag Pingst. Vidare diskuterades en bussresa i Dalsland sista lördagen i juni.
Ordf. upplyste om höstträffen i nov.

§ 11.
Ett brev från Kjell-Arne Magnusson, Grästorp, där han tipsade om framtida verksamheter, samt tackade för allt jobb som lagts ner med boken, upplästes.

Ragnhild Hallsten
Sekr

Justeras:

Lennart Andersson

Birgitta Johansson