Årsmöte 1999

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Protokoll fört vid årsmöte i Rösebolok. den 7 mars 1999.

Mötet öppnas.
Ordf. hälsade ung. 60 pers. välkomna till årsmötet.

§ 1. Ordf. för mötet.
Arne valdes till ordf. för årsmötet och läste upp föredragningslistan.

§ 2. Kallelsen.
Alla medl. har fått personliga kallelser. Mötet har annonserats under ”På gång” i E.L.A. Kallelsen godkändes.

§ 3. Justeringsm.
Till att justera dagens protokoll valdes Ragnar Hallsten och Lennart Andersson.

§ 4. Verks. berättelse.
Arne läste delar av verksamhetsberättelsen. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Revision.
Sven-Olof Dahlgren läste upp revisionsberättelsen. Mötet godkände den och den lades till handlingarna.

§ 6. Ansvarsfrihet.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 7. Styrelse.
I tur att avgå ur styrelsen var Karl-Anders Andersson, Kerstin Larsson och Anders Larsson. Alla omvaldes.

§ 8. Revisorer.
Till revisorer valdes Sven-O. Dahlgren och Stig-Arne Stridh. Ersättare: Gunder Breman.

§ 9. Valb.
Valberedning: Jan Larsson och Ingvald Svensson.

§ 10. Verksamhet för 1999.
Ordf. berättade om verksamheten för år 1999. Sedvanlig bygdevandring den 1 maj och Annandag Pingst. Föreningen planerar att göra en bussresa till Blomskog för att se teatergruppens uppsättning av ”Amerikabrevet”. Resan skall göras den 4 juli.

”Vår Bygd” firar i år 10-årsjubileum och vi skall till hösten fira detta med en liten fest då vi bl.a. skall ha uppträdande av May-Lis Mattsson, Bäckefors. Vi planerar vidare under året. Datum är klart till den 23/10-99.

Vi träffas även i fortsättningen varannan tisdag under vår- och höstperioden.

§ 11. Övriga frågor.
Övriga frågor: Ordf. upplyste om att en skrivelse om de dåliga vägarna som finns i området skickats till vägverket m.fl. Efter diskussion visade det sig att flera av mötesdeltagarna var intresserade av att gå med listor och få påskrivna som protest. Listorna skall senare överlämnas till vägverket. Även önskemål att ta hit ansvarig väghållare framfördes.

§ 12. Avslutn.
Ordf. tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.
Trevlig samvaro med kaffe, underhållning av Sven och Irene Claesson följde därefter.

Sekr
R. Hallsten

Justeras:

Lennart Andersson

Ragnar Hallsten