Årsmöte 2001

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Årsmöte med för. ”Vår Bygd 1891” i Rösebolokalen söndag 4 mars 2001.

Ordföranden hälsade ung 90 pers. välkomna till årsmötet.

§ 1. Ordf. + sekr. för mötet.
Till ordf. för mötet valdes Arne Hallsten med Ragnhild som sekr.

§ 2. Föredragningsl.
Beslöts att jobba efter föredragningslistan som utdelats.

§ 3. Kallelse.
Personliga kallelser hade skickats ut samt till Radio Väst. Kallelsen godkändes.

§ 4. Justeringsmän.
Att justera protokollet valdes Birgitta Breman och Lennart Andersson.

§ 5. Verksamhetsber.
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 6. Revisionsb.
Revisionsberättelsen upplästes av Birgitta Johansson. Den godkändes av mötet och ansvarsfrihet beviljades.

§ 7. Styrelse.
I tur att avgå ur styrelsen var Anders Larsson, Karl-Anders Andersson och Kerstin Larsson. Samtliga omvaldes. Övriga i styrelsen är Ragnhild och Arne Hallsten och Sven-Olof Dahlgren.

§ 8. Revisorer.
Birgitta Johansson och Stig-Arne Stridh omvaldes som revisorer.

§ 9. Valbered.
Valberedning = Jan Larsson, Hästefjord och Ingvald Svensson Rotnäs.

§ 10. Verksamhet 2001.
Verksamheten för 2001 kommer att som tidigare år bestå av bygdevandringar 1 maj och Annandag Pingst. En bussresa kommer att ordnas till Falbygden. Dokumentationen av emigrationen från Vår bygd fortsätter med cirkelträffarna i Rösebolok. och vårt mål är att få den nya boken färdig hösten 2001.

§ 11. Dåliga vägar.
Den dåliga vägen mellan Lönnebergshage och Korskaserna togs upp till diskussion. Mötet enades om att även i fortsättningen försöka påverka vägverket.

§ 12. Mötet avslutas.
Då inga övriga frågor fanns att diskutera avslutades årsmötet 2001 av ordf. som tackade alla som mött upp så mangrant även denna gång.

Efter mötesförhandlingarna följde en stunds musik och allsång av Gunnar Larsson och Uno Berg. God och glad stämning var det. Ännu ett årsmöte med stor tillslutning.

Kopperud 9/3-01
Ragnhild Hallsten sekr

Justeras:

Lennart Andersson

Birgitta Breman