Årsmöte 2005

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Årsmöte med för. ”Vår Bygd 1891” den 13 mars 2005.

Välkommen.
Ordf. hälsade ett 60-tal deltagare välkomna till årsmötet.

§ 1. Förhandl. ordf. o. sekr.
Till att leda dagens förhandlingar valdes Karl-Anders Andersson, med Ragnhild Hallsten som sekr.

§ 2. Justering.
Att justera dagens protokoll: Emmy Andersson och Gunnar Hallsten.

§ 3. Kallelsen.
Kallelser har skickats ut personligt till alla medlemmar. Mötet godkände kallelsen.

§ 4.
Verksamhetsberättelsen är utsänd tillsammans med kallelsen. Arne kompletterar den med upplysningar om 2004 års verksamhet.

§ 5. Revision.
Revisionsberättelsen upplästes av Stig-Arne Stridh.

§ 6. Ansvarsfrihet.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna året.

§ 7. Styrelse.
I tur att avgå ur styrelsen Karl-A. Andersson och Kerstin Larsson, vilka omvaldes. Anders Larsson har avsagt sig omval och efterträds av Anita Tangegård. Övriga är Ragnhild o. Arne Hallsten och Sven-Olof Dahlgren.

§ 8. Revisorer.
Stig-Arne Stridh och Birgitta Johansson omvaldes som revisorer. Ulla Karlsson valdes som ersättare.

§ 9. Valberedn.
Valberedning: Jan Larsson och Ingvald Svensson.

§ 10. Planeringar.
Arne upplyste om vandringar den 1 maj vid Hästefjord och den 22 maj i Rotnäs. Flygturer över bygden i vår planeras. Bussresa till Bohuslän med båten Nolhôtten den 2 juli. Att eventuellt göra något med alla fotografier vi har liggande.

§ 11. Avslut.
Ingen yttrade sig under ”Övriga frågor”. Ordf. avslutade och tackade för uppmärksamheten.

Arne hade ordnat en utställning med gamla tidningsurklipp. Hobbygänget från Mellerud svarade för underhållningen, som var mycket uppskattad. Lotteriet såldes slut och 49 dragningar gjordes. Kaffeservering och glatt prat avslutade även detta årsmöte.

Kopperud 2005-03-21

Ragnhild Hallsten

Justeras:

Gunnar Hallsten

Emmy Andersson