Årsmöte 2006

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Årsmöte med föreningen ”Vår Bygd 1891” den 12 mars 2006.

(Välkommen.)
Ordf. hälsade ett 70-tal medlemmar välkomna till årsmötet, samt dagens underhållare Håkan Nunstedt.

§ 1. Förh. ordf. + sekr.
Till att leda dagens förhandlingar valdes Arne Hallsten med Ragnhild Hallsten som sekreterare.

§ 2. Kallelse.
Kallelsen till årsmötet har skickats ut personligt till alla medlemmar samt annonserats under ”På gång” i TTELA. Mötet godkände kallelsen.

§ 3. Justeringsmän.
Att justera dagens protokoll: Anita och Bertil Tangegård.

§ 4. Verksamhetsb.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och Arne kompletterade den med upplysningar om 2005 års verksamhet.

§ 5. Revision
Revisionsberättelsen upplästes av Birgitta Johansson. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 6. Ansvarsf.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 7. Styrelse.
Val av styrelse för 2 år. I tur att avgå är Arne o. Ragnhild Hallsten samt Sven-O. Dahlgren. Samtliga omvaldes. Övriga i styrelsen är: Kerstin Larsson, Karl-Anders Andersson och Anita Tangegård.

§ 8. Revisorer.
Birgitta Johansson och Stig-A. Stridh omvaldes som revisorer. Till suppl. valdes Ulla Karlsson.

§ 9. Valberedning.
Valberedning: Jan Larsson och Åke Persson.

§ 10. Verksamhetsp.
Styrelsens förslag till verksamhet föredrogs. När bygdevandringarna diskuterades kom Ragnar Hallsten med förslaget att förlägga dem utanför ”Vår Bygds” område. Förslaget vann ej gehör utan styrelsens förslag klubbades igenom. Upplystes om bussresan som är planerad till den 5 aug. genom Dalsland till Svanskog. Teckningslistan sändes runt på mötet.

§ 11. Övriga frågor.
Under punkten ”Övriga frågor” begärde Ragnar Hallsten ordet och föreslog att hans skrivningar om jord- och skogsbruk m.m. ska tas med i den kommande bildboken. Frågan hade diskuterats i styrelsen förra året. Då fattades beslutet att boken endast skulle innehålla foton med tillhörande text. Varför förslaget ej togs upp. Poängterades dock vikten av att skrivningarna ska bevaras för framtiden.

Kopperud den 12 mars 06.
Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Anita Tangegård

Bertil Tangegård