Årsmöte 2007

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Årsmöte med föreningen ”Vår Bygd 1891” den 11 mars 2007.

Välkommen. Årsmötet öppnat.
Ordf. hälsade 75 medlemmar välkomna till årsmötet, samt dagens underhållare Gösta och Stefan Andersson, Brasmerud och förklarade årsmötet öppnat.

§ 1. Förhandl. ordf. + sekr.
Till att leda dagens förhandlingar valdes Arne Hallsten med Ragnhild Hallsten som sekreterare.

§ 2. Kallelsen.
Personliga kallelser har skickats ut till samtliga medlemmar. Mötet har också annonserats i TT-ELA under ”På gång”. Mötet godkände kallelsen.

§ 3. Justeringsm.
Till att justera dagens protokoll valdes Åke Persson, Lönnebergshage och Åke Andersson, Grunsbo.

§ 4. Verksamhetsb.
Verksamhetsberättelsen lästes delvis igenom av ordf. Medlemsantalet var vid årets slut 175 st. Namnen på styrelsen räknades upp. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 5. Revisionsb.
Revisionsberättelsen upplästes av Birgitta Johansson. Den godkändes av mötet.

§ 6. Ansvarsfr.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 7. Styrelse.
Val av styrelse för 2 år. I tur att avgå är Kerstin Larsson, Anita Tangegård och Karl-Anders Andersson. Karl-Anders har avsagt sig omval och i hans ställe valdes Åke Persson, Lönnebergshage. Övriga i styr. är Arne o. Ragnhild Hallsten och Sven-Olof Dahlgren.

§ 8. Revisorer.
Revisorer: Birgitta Johansson och Stig-Arne Stridh. Till suppl. valdes Ulla Karlsson.

§ 9. Valberedn.
Till valberedning valdes Jan Larsson och Bertil Tangegård.

§ 10. Verksamhetsb.
Förslaget till verksamhet för 2007 föredrogs. Bygdevandringar 1 maj och 19 aug. Bussresa till Strömstad med omnejd är planerad. Anmälningslistan skickas runt på mötet. Arbetet med bilder och textskrivning från ”Vår Bygd” pågår och vi har en förhoppning att boken ska vara klar innan årsskiftet. Cirkelarbetet fortsätter som planerat. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 11. Övriga frågor.
Under punkten ”Övriga frågor” föreslog Ragnar Hallsten utbyte av de tryckimpregnerade stolparna som är uppsatta vid torp och husgrunder. De skulle istället ersättas med järnstolpar och stora skyltar. Förslaget ska diskuteras på kommande styrelsemöte.

Jan Larsson, Hästefjord kom med förslag att forska om den gamla gränsen mot Norge. Han erbjöd sig leda en grupp för detta arbete och tog gärna emot intresseanmälningar efter förhandlingarnas slut.

§ 12.
Ordf. avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten.

Rösebo den 11 mars 2007

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Åke Andersson

Åke Persson