Årsmöte 2008

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Årsmöte med föreningen ”Vår Bygd 1891” den 9 mars 2008.

Välkommen. Årsm. öppnat.
Ordföranden hälsade omkring 70 medl. välkomna till årsmötet och förklarade årsmötet öppnat. Även dagens underhållare ”Husbandet” välkomnades.

§ 1. Ordf. + sekr.
Till att leda dagens förhandlingar valdes Arne Hallsten med Ragnhild H. som sekreterare.

§ 2. Kallelser.
Kallelse till årsmötet har skickats ut till samtliga medlemmar. Annons under ”På gång” i TTELA har också varit införd. Mötet godkände kallelsen.

§ 3.
Att justera dagens protokoll valdes Gun Hillengard, Brålanda och Sylvia Larsson, Kopperud.

§ 4. Verksamhetsb.
Ordf. gick delvis igenom verksamhetsberättelsen. Medlemsantalet vid årets slut 186 st. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

§ 5. Revisionsb.
Revisionsberättelsen upplästes av Birgitta Johansson, Binäs. Ingen anmärkning varför den godkändes av mötet.

§ 6. Ansvarsfr.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 7. Styrelse.
I tur att avgå ur styrelsen är Sven-Olof Dahlgren, Ragnhild o. Arne Hallsten. Samtliga omvaldes. Övriga i styrelsen är Kerstin Larsson, Anita Tangegård och Åke Persson.

§ 8. Revisorer.
Birgitta Johansson och Ulla Karlsson valdes till revisorer med Gerd Hallsten som ersättare.

§ 9. Valbered.
Till valberedning omvaldes Jan Larsson och Bertil Tangegård.

§ 10. Verksam.
Förslag till verksamhet för 2008 föredrogs. Ordf. upplyste om bussresan den 9 aug. till Västergötland, bygdevandringar samt bygdeträffen den 16 nov.

§ 11. Övriga frågor.
Under punkten ”Övriga frågor” kom förslag upp att medl. tar med gamla foton där personerna på bilderna är okända och att vi med gemensamma ansträngningar försöker känna igen dem när vi har vår höstträff den 16 nov 08.

§ 12.
Ordf. tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Rösebo: 9/3 -08.

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Gun Hillengard

Sylvia Larsson