Årsmöte 2009

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Årsmöte med för. ”Vår Bygd 1891” den 15 mars 2009.

Välkommen, mötet öppnas.
Ordf. hälsade omkring 75 medl. och dagens underhållare Duo Baretti välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 1. Ordf + sekr.
Att leda dagens förhandlingar valdes Arne Hallsten med Ragnhild Hallsten som sekreterare.

§ 2. Kallelse.
Kallelse till årsmötet har skickats ut till samtliga medlemmar. Annons under ”På gång” i TTELA har varit införd. Mötet godkände kallelsen.

§ 3. Justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Eva Hallsten och Bengt Eriksson.

§ 4. Verksamhetsb.
En genomgång av verksamhetsberättelsen gjordes av ordf. Den godkändes av mötet.

§ 5. Revisionsb.
Revisionsberättelsen upplästes av Birgitta Johansson och av den framgick att föreningens kassa uppgår till 100.000 kr. Ansvarsfrihet beviljades av mötet.

§ 6. Styrelse.
Styrelseval. I tur att avgå ur styrelsen är Kerstin Larsson, Åke Persson och Anita Tangegård. Vilka samtliga omvaldes. Övriga i styrelsen är Sven-Olof Dahlgren samt Arne o. Ragnhild Hallsten.

§ 7. Rev.
Birgitta Johansson och Ulla Karlsson omvaldes till revisorer, med Gerd Hallsten som suppleant.

§ 8. Valb.
Till valberedning omvaldes Jan Larsson och Bertil Tangegård.

§ 9. Verks.
En del av verksamheten för 2009 föredrogs. Bl.a. bygdevandringar den 1 maj och 30 aug., bussresan till ”Gammelvala” den 25 juli, 20-årsjubiléet den 15 nov.

§ 10. Övriga frågor.
Under punkten ”Övriga frågor” tog Sven-O. Dahlgren upp den dåliga standarden på vägen Lönnebergshage-Korskaserna. Ordf. lovade ringa Vägverket för att höra efter om vägen finns med i någon förbättringsplan.
Att göra något av bilderna från flygfotoutställningen som var uppsatt i lokalen visade föga intresse. Priset för dessa bilder ansågs alldeles för högt.
På grund av svårigheter att hitta gamla husgrunder och lingropar m.m. beroende på att naturen förändras och att det blir allt mer igenväxt beslutades det att inköpa GPS.

§ 11. Gåva = bok.
Eftersom det finns ett överskott av boken ”Emigranter från Vår Bygd” fick de som önskade ta med var sin bok.

§ 12.
Ordf. tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Rösebo 15 mars 2009

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Eva Hallsten

Bengt Eriksson