Årsmöte 1990

Årsmöte föreningen ”Vår Bygd 1891” 1990

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Protokoll fört vid årsmöte med för. ”Vår Bygd 1891”.
Söndag 4/3 1990.

§ 1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade detsamma öppnat.

§ 2. Ordf. för mötet
Som ordf. för mötet valdes Arne Hallsten.

§ 3. Sekr.
Till sekr. valdes Ragnhild Hallsten.

§ 4. Kallelse
Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 5. Justering
Till justeringsmän valdes Jan Larsson och Göran Hallsten.

§ 6. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen upplästes av ordf. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Revision
Revisionsberättelsen upplästes av Stig-Arne Strid.

§ 8. Ansvarsfrihet
Ordf. frågade om ansvarsfrihet för styrelsen. Det beviljades av mötet.

§ 9. Styrelse
Styrelse för 1990.
I tur att avgå ur styrelsen var ordf. Arne Hallsten, sekr. Ragnhild Hallsten,
materialförv. Uno Johansson. Alla omvaldes för en ny period.
Som medhjälpare i styrelsen valdes Kerstin Larsson och Anders Larsson.

§ 10. Revisorer
Till revisorer valdes Sven-Olof Dahlgren och Stig-Arne Strid. Suppl. Bengt Dehrén och Jan Larsson.

§ 11. Valbered.
Valberedning: Karl-Anders Andersson, Kerstin och Jan Larsson.

§ 12. Verksamhetsplan
En verksamhetsplan för 1990 upplästes och delades ut till medlemmarna. Den godkändes.

§ 13.
Lite diskussion om våra bygdevandringar, när vi skall gå och till vilka platser blev det också.
Ordf. sade också att vi är tacksamma för foto, berättelser från bygden m.m. Att gärna lämna materialet till styrelsen.

§ 14. Avslutning
Ordf. tackade för uppmärksamheten och förklarade föreningens första årsmöte avslutat.

Kopperud den 9/3 1990

R. Hallsten

Justeras.

Jan Larsson                          Göran Hallsten