Årsmöte 2012

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Årsmöte med för. ”Vår Bygd 1891” i Rösebo sön. den 11 mars 2012.

Mötet öppnas.
Ordf. hälsade en fullsatt lokal välkommen till årsmötet. Välkommen också till Gull-May Lindström som ska tala över ämnet ”Med lagårdslukt i håret”. Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 1. Ordf. + sekr.
Till att leda dagens förhandlingar valdes Jan Larsson med Ragnhild Hallsten som sekreterare.

§ 2. Kallelsen.
Kallelse till årsmötet har skickats ut till samtliga medl. samt annonserats under ”På gång” i TTELA. Kallelsen godkändes av mötet.

§ 3. Justeringsm.
Till justeringsmän valdes Bengt Eriksson och Åke Persson.

§ 4. Verks.berättelse.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes av mötet och lades till handlingarna.

§ 5. För.ekonomi.
Föreningens ekonomi föredrogs av Kerstin Larsson.

§ 6. Revision.
Revisionsberättelsen upplästes av Birgitta Johansson. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Ansvarsfr.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 8. Styrelse.
Styrelse för 2012:
I tur att avgå ur styrelsen är Ragnhild o. Arne Hallsten, vilka omvaldes. Sven-Olof Dahlgren som avlidit ersattes med Hans Skarholm. Kvar i styrelsen är Anita Tangegård, Kerstin och Jan Larsson och Åke Persson.

§ 9. Revisorer.
Birgitta Johansson och Ulla Carlsson omvaldes som revisorer med Eva-Lena Andersson som suppleant.

§ 10.
Som valberedning omvaldes Gerd Hallsten och Bertil Tangegård.

§ 11. Verks.plan.
Verksamhetsplanen för 2012 föredrogs av ordf. Bussresan är planerad till den 11 aug. En lista skickades runt för anmälan. Verksamhetsplanen godkändes av mötet.

§ 12. Övriga frågor.
Under punkten ”Övriga frågor” tog Ragnar Hallsten upp att en uppsnyggning av marken runt lokalen vore önskvärd. Uppdrogs av styrelsen att undersöka om intresse finns för att hjälpa till.

Ragnhild Hallsten läste upp en skrivelse från ”Vår Bygd 1891” som ska skickas till Vänersborgs Kommun angående det stora hotet om en nedläggning av Rösebo Skola. Ett enigt årsmöte beslutade att sända skrivelsen till Vänersborgs Kommun.

Kerstin Johansson informerar om CD-skivan som framtagits och som innehåller ”Bygdehistoria från sydvästra Frändefors” till ett pris av 100 kr.

Bertil Persson presenterar kartor fr. 1700-talet och från laga skiftet och framåt.

Hemsidan presenterades av Jan Larsson.

§ 13. Avslut.
Ordf. tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Kopperud 27 mars 2012

Ragnhild Hallsten

Justeras:

Åke Persson

Bengt Eriksson