Årsmöte 2013

Årsmöte 2013 i Rösebolokalen 2013-03-10

Sist i denna rapport finner du protokoll från de formella årsmötesförhandlingarna.

Bergendahl2

Föreningen Vår Bygd 1891 har haft ett välbesökt årsmöte med bygdeträff  i Rösebolokalen. Under tiden som alla samlades visades gamla fotografier på storbild. Efter välkomsthälsning visades verksamhetsberättelsen på samma sätt och därav framgick att föreningen haft årsmöte med bygdeträff den 11 mars, en höstträff den 4 nov. och 23 st. cirkelträffar.

Massor av fotografier och handlingar från bygden har digitaliserats och läggs efter hand in i Bygdeband och blir på så sätt tillgängliga för alla via internet. En kurs i historiska kartor har anordnats med ett tjugotal deltagare.  Bygdevandringarna gick 1 maj i Skarbo och 28 augusti i Rotenäs, båda med ett trettiotal deltagare. Några GPS-vandringarna har också anordnats.

Bussresan gick med Stigenbuss till Västergötland med besök på Café Nordpolen i Vara, Ödenäs Hembygdsförening, Alingsås Golfklubb, Krokstorps lanthandel och Magnolia i Bredöl.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Jan Larsson med Ragnhild Hallsten som sekr.  Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

Till styrelse omvaldes: Kerstin och Jan Larsson, Anita Tangegård och Åke Persson, för en tid av två år. Övriga i styrelsen är Ragnhild och Arne Hallsten och Hans Skarholm.

Birgitta Johansson och Ulla Carlsson omvaldes som revisorer.

Verksamheten 2013 fortsätter som tidigare med projektet Naturnamn, digitalisering av gamla foton och handlingar, namngivning av personer på alla fotografier. Alltsammans läggs sedan in  på Bygdeband som då kan av alla via internet.

Bygdevandringar kommer att gå  1 maj i Skörbo och 28 aug. i Rotenäs. Den årliga bussresan planeras till Bohuslän den 10 augusti.

Efter förhandlingarna följde kåseri av Stefan Bergendahl om ”Mord och andra ruskigheter” på 1600- och 1700-talet på Skansberget i Uddevalla. Det var fruktansvärda handlingar med halshuggningar och hängning där offren visades upp för att avskräcka andra. Han berättade också om att en giljotin importerats från Frankrike att den i tullen angivits som ett lantbruksredskap. Uppehåll gjordes för kaffeservering och det hela avslutades dragning på lotteriet.

————————————————————————————————-

Årsmöte Vår bygd 1891 2013-03-10

Ordföranden hälsade 65 personer välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.

§1 Ordförande + sekreterare
Till att leda dagens förhandlingar valdes Jan Larsson och till sekreterare Ragnhild Hallsten.

§2 Kallelse
Kallelse har utskickats till alla medlemmar och har också varit utannonserad i TTELA under ”På gång”.
Kallelsen godkändes av mötet.

§3 Justering av protokollet
Att justera dagens protokoll valdes Åke Persson och Sylvia Larsson.

§4 Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelsen föredrogs med storbild via dator. Godkändes.

§5 Revisionsberättelsen
Revisorerna föredrog föreningens ekonomi som visade ett underskott på 1 052 kr.
Revisionsberättelsen upplästes av Birgitta Johansson. Den godkändes av mötet.

§6 Ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§7 Val
Val av styrelse för 2 år. I tur att avgå är Kerstin och Jan Larsson, Anita Tangegård och Åke Persson vilka omvaldes.
Övriga i styrelsen är Arne och Ragnhild Hallsten och Hans Skarholm.

§8 Revisorer
Birgitta Johansson och Ulla Karlsson omvaldes som revisorer.

§9 Valberedning
Till valberedning valdes Bertil Tangegård och Gerd Hallsten.

§10 Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse för 2013 föredrogs av Arne Hallsten och Hans Skarholm.
Godkändes och läggs till handlingarna.

§11 Övriga frågor
Ingen på mötet hade något att yttra under punkten ”övriga frågor”.

§12 Avslut
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade förhandlingarna.

Efter fröhandlingarna följde kaffeservering.
Stefan Bergendahl, Uddevalla, kåserade om ”Mord och andra ruskigheter”.
Dragning på lotteriet avslutade ett fullsatt årsmöte.

2013-03-12 Ragnhild Hallsten sekreterare

Justeras:
Åke Persson    Sylvia Larsson