Årsmöte 2016

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen VÅR BYGD 1891
i Rösebo den 13 mars år 2016. Närvarande 53 personer.

Ordförande Jan Larsson hälsade både mötesdeltagare och dagens underhållare Susanne och Hasse Haj välkomna.

Årsmötet började med att Hans Skarholm, med anledning av att vi i Vår Bygd skall påbörja ett projekt där vi kommer att kartlägga våra gamla vägar och stigar, tog oss med på några olika vägexempel. Vem använde de gamla vägarna? Utifrån målningen Karl XII:s likfärd fick vi gå med en bit på den strapatsrika likfärden som följde ”kungsvägen”, vilken gick från Kristiania (Oslo) och ner till Köpenhamn. De allra största vägarna i Sverige kallades förr kungsvägar. Nästa nedslag i vår svenska väghistoria var en bild av ”storskifteskartan från år 1822” som visade den gamla ”färdvägen” som gick förbi gårdarna i Skarbo. Efter sjön Hästefjordens sänkning år 1868 drogs en ny och genare väg i Skarbo men nu en bit österut från gårdarna och på gammal sjöbotten. Därför fick de enskilda bönderna bygga egna vägar för att kunna komma till den nya ”sockenvägen” mot Trombälje bro och vidare mot Vänersborg och Uddevalla. Det var nog inte alltid så populärt.

Vi fick sedan se en nutida ”fastighetskarta” och höra hur det var då sträckan från Åbron till Liden (Brasmerud till Vänersborg) byggdes. Denna nya ”landsväg” är den som vi fortfarande benämner Åbro-Liavägen. Vägbygget startade ca år 1932 och var då ett så kallat AK-arbete (ArbetslöshetsKommissionen). Hans berättade för oss om den ekonomiska katastrof som detta vägbygge orsakade i Vänersborg. Staden hade nämligen lånat ut pengar till vägen.

Det var mycket spännande och intressant att få höra om dessa olika vägar och vi ser med stor nyfikenhet och glädje fram emot att börja arbeta med projektet vägar och stigar i Vår Bygd.

Därefter fick vi ta lite del av Vår Bygds hemsida och Bygdeband. Gå in och sök, för här finns mycket information och många digitaliserade foton.

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR ÅR 2016

 • 1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Till ordförande för årsmötet valdes Jan Larsson och som sekreterare valdes Kerstin Larsson.

 • 2 Fastställande av röstlängd för mötet.

Ordföranden informerade om, att varje medlem har en röst.

 • 3 Val av protokolljusterare och rösträknare.

Till att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Eva Hallsten och Marita Krantz.

 • 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Kallelse till årsmötet har i god tid skickats till alla medlemmar och annonserats i TTELA samt på Vår Bygds hemsida. Kallelsen godkändes.

 • 5 Fastställande av dagordning.

Dagordningen upplästes och godkändes.
 

 • 6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Alla medlemmar har fått verksamhetsberättelsen för år 2015 hemsänd tillsammans med kallelsen.

Dessutom finns den att läsas på hemsidan. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 • 6b Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

Balans- och resultaträkningen för år 2015 upplästes och godkändes.

 • 7 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

 • 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 • 9 Fastställande av medlemsavgifter.

Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, vilken är 25 kronor för år 2016.

 • 10 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

Ordförande Jan Larsson föredrog verksamhetsplanen för år 2016.

– Jan upplyste om att föreningen gärna tar emot fler foto och handlingar för digitalisering.

– Bygdevandringar kommer att ske den 1 maj runt Lillesjön och den 21 augusti på ännu obestämd plats.

– Årets ”bussresa” planeras den 6 augusti och är en hemlig resa arrangerad av Resemakarn. Intresselista skickades ut och 28 personer anmälde sitt intresse för resan.

– Kerstin Larsson berättade om blomstervandring vid södra ändan av Lillesjön den 18 juni. Det är då som det blommar som rikligast i vår svenska natur. Trafikverket har söder om Lillesjön satt upp skyltar som berättar att här finns en ”artrik flora” och dikesrenarna får inte slås förrän senare på sommaren. Önskemål från medlemmar i Vår Bygd har kommit om att vi skall blomstervandra vid Lillesjön. Vi kommer att annonsera om tid och plats.

Vi blir mycket glada om vi får önskemål som vi kan arbeta med i föreningen. TACK!!!

-Vi kommer även i år att delta i Vänersborgs kommuns Kulturvecka. Vårt deltagande blir den 6 november i samband med vår höstträff i Rösebo.

 • 11 Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

Till ordförande för 1 år valdes Jan Larsson.

 • 12 Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år och växelvis så att halva antalet ledamöter sitter kvar.

Till styrelseledamöter för två år valdes Åke Persson, Ragnhild Hallsten och Sylvia Larsson. Sitter kvar på 1 år som styrelseledamöter gör Hans Skarholm, Bengt Bryngelsson och Kerstin Larsson.

 • 13 Val av två revisorer samt 1 suppleant.

Till revisorer valdes Ulla Carlsson och Sune Johansson. Som suppleant valdes Pelle Larsson.

 • 14 Val av valberedning, två stycken samt en suppleant.

Till valberedning valdes Gerd Hallsten och Lasse Krantz. Som suppleant valdes Gunnar Hallsten.

 • 15 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Inga styrelseförslag och inga motioner hade inkommit.

 • 16 Övriga frågor

Gerd Johnsson ställde förslaget att föreningen skall inköpa bättre städmaterial till Rösebolokalen. Beslutades att förslaget tas upp i styrelsen.

Ordföranden Jan Larsson tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Han välkomnade därefter våra glada underhållare Hasse och Susanne Haj.

Rösebo, den 13 mars 2016

Kerstin Larsson                         Justeras: Eva Hallsten                         Marita Krantz

sekreterare