Bygdeträff 2002-11-16

Bygdeträff 2002-11-16

För 14:e året i följd hade ”Föreningen Vår Bygd 1891” i söndags sin traditionella höstträff i Rösebo-lokalen.

Runt väggarna var uppsatta några gamla kartor varav den äldsta var från 1652.

Kerstin Larsson som målat akvareller med motiv från bygden visade dessa i vykortsform. Efter välkomsthälsning berättades lite om föreningens verksamhet. Utmärkning av torp och husgrunder är i stort sett avklarat men funderingar finns att inbjuda markägare för att påpeka vikten av att dessa bevaras.

Vidare görs anteckningar om de förändringar som har skett i bygden sedan 1991 och många foton som ej fått plats i utgivna böcker, kanske kan bli en bilderbok.

Anteckningar från ett skolrådsprotokoll 20 jan-1890, med följande lydelse lästes upp:
”Flera personer inom Rösebo skolområde hade framställt önskan, att deras skolhus finge upplåtas till hållande av andeliga föredrag. Härvid hade anmärkts att skolrummet smutsades härav och således ofta behövde skuras, att ofog stundom bedrevs av yngre personer vid hemgåendet från dessa folksamlingar, varjämte läraren anmält att han hade svårt hålla ordning på skolmaterial och verktyg, vilka ofta skingrades vid dessa tillfällen. Med anledning härav och då skolrådet ej ville lägga hinder i vägen för de tillfällen till erhållande av andlig uppbyggelse, som med denna framställning åsyftas, fattades det beslut, att skolsalen finge upplåtas två gånger i månaden för andeliga föredragshållande av regler med villkor att J. V. Olsson förband sig att ersätta den kostnad och skada, som därvid tillfogades lokalen och materialen samt att låta skura golvet efter varje begagnande”.

I ett skolrådsprotokoll från 27 sept. 1892 stod följande: ”Som det upplystes att det vid de andeliga föredrag, som av predikanten Danielsson höllos i skolhusen det ej kunde undvikas att skada tillfogades möbler och inventarier, beslöts att sådana föredrag där icke vidare skulle få hållas”.

Tiden var inne för dagens underhållare GUBES och det blev en fartfyllt sång och musikprogram blandat med historier. Avbrott gjordes för kafferast och därefter fortsatte GUBES uppskattade musikprogram som avslutades med mycket applåder.

Som avslutning förrättades dragning av lotterivinster från det digra prisbordet.

En pålysning gjordes att Frändefors Skyttegille, som är ägare till den enda skjutbanan i Frändefors, nästa år firar 100-årsjubiléum. Föreningen efterlyser foton, berättelser m.m. från föreningens 100-åriga historia.

Arne Hallsten