Styrelsemöte 1989-05-23

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Protokoll fört vid möte med ”Vår Bygd 1891” i Rösebo 23/5 1989.

# 1.
Ordf. Arne Hallsten öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. I kväll deltog Karl-Anders Andersson, Kerstin Larsson, Uno Johansson, Arne o Ragnhild Hallsten, Arne Birgersson, Sven-Olof Dahlgren.

# 2.
Till justeringsman valdes Karl-Anders Andersson.

# 3.
Ordf. läste upp föreningens första protokoll. Medl. kort á 25 kr skall gälla 1989-90.

# 4.
Arne Birgersson fick i uppdrag att inköpa en matrikelbok. Kassabok och protokollsbok har inköpts.

# 5.
Förslag till stadgar och medlemskort m. teckningar från Rafeltere hade framtagits av Uno.

# 6.
Beslutades att konto skall öppnas hos Föreningsbanken i Vänersborg och att kontot skall disponeras av ordf. och kassören. Ett startkapital på 1000:- hade beviljats av Föreningsbanken.

# 7.
Beträffande utmärkningen av torp och gårdar, beslöts att undersöka olika material till skyltar. Uppdrogs åt Uno att kolla bokstavsstansar m.m.

# 8.
Beslutades att kontakta E.L.A. om ett tidningsreportage. Vi tror att vi på så vis skall få bygdens folk att förstå vad vi sysslar med och kanske att vi lättare skall få låna fotografier för framkallning, samt upplysningar om alla gamla ställen.

# 9.
Att vi under sommaren hjälps åt att sälja medlemskort. Att vi också var och en skriver om en gård, samt samlar in foto och sen gör en redovisning när vi börjar igen.

# 10.
Att vi till hösten tar kontakt med Vuxenskolan och då försöker göra ett informationsmöte, samt inbjuda Olle Ljung, Mellerud.
Cirkeln startar igen den 22 aug.

Dag som ovan                             Justeras:

Ragnhild Hallsten, sekr               Karl-Anders Andersson