Årsmöte 1992

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:

Protokoll fört vid årsmöte med ”Vår Bygd 1891” sönd. d. 1 mars 1992.

§ 1. Mötet öppnas.
Ordf. hälsade ett 60-tal pers. välkomna till årsmötet och förklarade detsamma öppnat.

§ 2. Ordf. för mötet.
Till ordf. för årsmötet valdes Arne Hallsten.

§ 3. Sekr.
Sekr. för årsmötet, Ragnhild Hallsten.

§ 4. Årsm. kallelse.
Kallelsen till årsmötet upplästes och godkändes.

§ 5. Just. män.
Till justeringsmän valdes Karl-Anders Andersson och Uno Johansson.

§ 6. Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen har skickats ut tillsamman med årsmötesinbjudan. Ordf. läser upp den på nytt. Den godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 7. Revision + ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen upplästes av Sven-Olof D. Den godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8. Styrelse.
Styrelse för 1992.
Styrelsens medl. är valda på 2 år. I tur att avgå ur styrelsen var Arne H, Ragnhild H och Uno Johansson. Samtliga omvaldes.
Styrelsen har följande sammansättning: Ordf. A. Hallsten, v.ordf. U. Johansson, sekr. Ragnhild Hallsten, kassör A. Birgersson, (Karl-Anders Andersson). Suppl. Kerstin Larsson och Anders Larsson.

§ 9. Revisorer.
Revisorer: Stig-Arne Strid och S-O Dahlgren. Suppl. Bengt Dehrén.

§ 10. Valberedning.
Valberedning: Kerstin o. Jan Larsson och Ingvald Svensson.

§ 11. Kommunalt bidrag.
Beslutades att begära ett kommunalt bidrag för verksamheten 1992.
Samtidigt skall bifogas en skrivelse varför inget bidrag utbetalades 1991 och varför ingen orsak har angivits.

§ 12.
Arne läser upp verksamhetsplanen för 1992. Detta har vi planerat:
1 maj = Bygdevandring i Skarbo.
Annandag Pingst = Trombelgen.
12 juli = Slåttergille hos Uno Johansson, Binäs.
18 aug = Höstens aktiviteter börjar.
Kyrkogårdsvandring någon gång under våren.

§ 13. Övriga frågor.
Så har vi kommit till punkten ”Övriga frågor”. Erik Nilsson, Rölanda, har ett förslag på att vi skall så spånadslin.
Arne upplyser om att vi har många foton, men uppgifter om de olika ställena går mycket trögt.
Ordf. upplyser om Rösebo, där vi har uppgifter om alla ställen. Vi har gjort i ordning planscher och satt upp foton och uppgifter om de olika ställena där.

§ 14. Mötet avslutas.
Eftersom inga mer frågor fanns tackade ordf. för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Kopperud den 9 mars 1992
R. Hallsten

Justeras:

Karl-Anders Andersson

Uno Johansson