Sammanfattning floravandring 2024-06-15

Sammanfattning av floravandring i Rösebo-viken 2024-06-15

I ett blåsigt och grått väder, med regnet hängande över oss, hade det anslutit 21 personer för att gå en vandring i omgivningarna kring Rösebo-viken.
Som tidigare år var vår guide Bo Eriksson.

I början av vår vandring till det tilltänkta område passerade vi en plats där det växer Svinrot, en fridlyst växt. Med hjälp av en maskinförare som grävde diken för Svevia blev platsen för växten, nu utblommad, markerad och han sparade plantorna för kommande generatiner.

Vi samlades vid Rösebo-lokalen och gick sedan till ett område som ligger strax söder om Rösebo-viken. Den åker vi gick till ligger något avskild från Rösebo-viken men ändå så nära att fågelliv och växtlighet präglas av närheten till öppet vatten.
Exempel på fåglar som tidigare observerats är uguärla, buskskvätta och tofsvipa.Det område vi gick på har från början varit åker. Vi kan se på häradskartan från 1891 att det redan då var åker. På mitten av 1920-talet Byggde Albin Andersson en stuga på den mark vi besökte och bedrev ett litet jordbruk med någon ko. Stugan finns kvar och används som fritidshus.


Men genom åren har området fått växa fritt och det bedrevs inget aktivt skogsbruk och bara begränsat jordbruk, så utan att direkt underhålla området genom avverkning och plantering var området vildvuxet. Relativt nyligen har marken röjts upp och avverkats. Några av de träd som fälldes vid denna avverkning var över 100 år gamla.
En del av ytan var relativt vått och det präglade växtligheten.
Majbräken (ljusa), Träjon (mörka)

De kor av rasen Belted Galloway som nu går på våtmarken vid Rösebo-viken, och i närliggande skogsområde, kommer snart att släppas ut på det område vi besökte.
Kan bli föremål för studie i en kommande floravandring

Vi listar här de växter vi hittade på vår vandring.

Bergsyra

Blodrot

Ekbräken

Fingerört

Flikbjörnbär

Fyrkantig Johannesört

Gatkamomill

Grästjärnblomma

Grönstarr

Gökärt

Hundäxing

Hönsarv

Idegran

Kärringtand

Kärrtistel

Liten fetknopp

Luddtåtel

Majbräken

Prästkrage

Revfibbla

Rockentrav

Rödfibbla

Rölleka

Skogsklöver

Styvfibbla

Svartkämpe

Svinrot

Teveronika

Träjon

Vattenmåra

Vitklöver

Ängsfryle

Ängssyra