Årsmöte 1994

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Protokoll fört vid årsmöte med ”Vår Bygd 1891” sönd. den 6 mars 1994.

§ 1. Mötet öppnas, ordf. för mötet.
Ordf. hälsade drygt 70 pers. välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat. Arne H. valdes också till ordf. för mötet.

§ 2. Sekr.
Sekr. för mötet = Ragnhild Hallsten.

§ 3. Årsm. kallelse.
Personliga kallelser hade utskickats, samt annonserats under ”På gång” i E.L.A. Kallelserna godkändes.

§ 4. Justeringsmän.
Till att justera protokollet valdes Uno Johansson och Gösta Andersson.

§ 5. Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen för 1993 utskickades samtidigt med kallelsen till årsmötet. Ordf. läser valda delar ur den, samtidigt som han påpekar hur svårt det är att börja med sammanställningen till den blivande boken. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 6. Revisionsberättelse.
Revisorer har varit Stig-Arne Stridh och Sven-Olof Dahlgren. Revisionsberättelsen upplästes av Stig-Arne. Den godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 7. Styrelse.
Styrelse för 1994.
Styrelsen är vald på 2 år. I tur att avgå ur styrelsen var Ragnhild och Arne Hallsten och Uno Johansson. Samtliga omvaldes.
Styrelsen fick alltså följande utseende: Ordf. A. Hallsten, v.ordf. Uno Johansson, sekr. R. Hallsten, kassör Karl-Anders Andersson. Suppl. = Kerstin Larsson och Anders Larsson.

§ 8. Revisorer.
Till revisorer valdes Sven-Olof Dahlgren och Stig-Arne Strid. Suppl. Bengt Dehrén.

§ 9. Valberedning.
Valberedning: Kerstin och Jan Larsson och Ingvald Svensson.

§ 10. Verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen för 1994 upplästes. Ordf. upplyste också om att vi annonserar under ”På gång” i E.L.A.

§ 11. Övriga frågor.
Så var det dags för ”Övriga frågor”. Ingen av mötesdeltagarna ville yttra sig. Ordf. bad då om tips på hur vi skall få in pengar till vårt arbete med boken. Det gäller för alla att tänka till. Vi skall skicka in en bidragsansökan till Hushållningssällskapet. Fonden heter Anders och Carl Erikssons hembygds- och fornvårdsfond för Dalsland.

§ 12. Avslutning.
Årsmötesförhandlingarna avslutades och ordf. tackade för uppmärksamheten från ett välbesökt årsmöte.

Kopperud den 15 mars -94.
R. Hallsten

Justeras:

Gösta Andersson

Uno Johansson