Årsmöte 1996

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Protokoll fört vid årsmöte med ”Vår Bygd 1891” den 3 mars 1996 i Rösebo.

§ 1. Mötet öppnas.
Ordf. hälsade nästan 100 deltagare välkomna till årsmötet. Arne H. valdes att leda förhandlingarna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Sekr.
Sekr. för mötet =Ragnhild Hallsten.

§ 3. Kallelse.
Alla medl. har fått personliga kallelser, annons under ”På gång” i E.L.A. samt pålysning i Radio Väst. Mötet godkände kallelsen.

§ 4. Justeringsmän
Justeringsmän: Anders Larsson och Uno Johansson.

§ 5. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen skickades ut i samband med kallelsen till årsmötet. Den godkändes.

§ 6. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp av Stig-A. Strid. Ansvarsfrihet beviljades för 1995.

§ 7. Val av styrelse.
Val av styrelse. I tur att avgå var Arne och Ragnhild Hallsten och Uno Johansson. Samtliga omvaldes. Kvarstår gör också Kerstin Larsson, Anders Larsson och Karl-Anders Andersson.

§ 8. Revisorer.
Till revisorer omvaldes Stig-Arne Strid och Sven-Olof D.

§ 9. Valberedning
Valberedning: Gun Hillengard, Jan Larsson och Ingvald Svensson.

§ 10. Verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen för 1996 har sänts ut samtidigt med kallelsen. Den godkändes av mötet.

§ 11. Ändring av stadgar.
Ordf. framförde önskemål om ändring av stadgar.
§ 1=Att bl.a. foto och uppgifter skall omfatta tiden 1891-1991.
§ 2=Att ta med Hästefjord eftersom gården har haft så stor beröring med de övriga gårdarna inom vårt område.
§ 4=Att årsmötet bör hållas i mars månad.
Mötet godkände ändringen.

§ 12.
Ordf. redogör för skrivelsen till vägverket ang. Rösebos stavning på vägskyltarna. En överklagan är nu inlämnad till länsstyrelsen.

§ 13.
Mötet avslutades därefter, då inga mer frågor fanns på programmet.

Rösebo 3/3-96
R. Hallsten

Justeras:

Uno Johansson

Anders Larsson