Årsmöte 1997

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Protokoll fört vid årsmöte med ”Vår Bygd 1891” den 2 mars 1997.

§ 1. Mötets öppn.
Ordf. hälsade omkr. 80 pers. välkomna till årsmötet. Arne Hallsten valdes till ordf. för mötet och förklarade 1997 års årsmöte öppnat.

§ 2. Sekr.
Sekr. för mötet = Ragnhild Hallsten.

§ 3. Kallelsen.
Personliga kallelser har skickats ut till alla medlemmar. Annons har också varit införd i E.L.A. under ”På gång” samt en pålysning i Radio Väst. Mötet godkände kallelsen.

§ 4. Justeringsm.
Justeringsmän: Bengt och Tryggve Eriksson.

§ 5. Verksamhetsber.
Verksamhetsberättelsen har skickats ut i samband med kallelsen till årsmötet. Den godkändes.

§ 6. Revisionsb.
Revisionsberättelsen föredrogs av Sven-Olof D. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 7. Styrelse.
Val av styrelse för 1997. I tur att avgå var Karl-Anders Andersson, Anders Larsson, Kerstin Larsson. Samtliga omvaldes. Kvarstår gör också Arne och Ragnhild Hallsten och Uno Johansson.

§ 8. Revisorer.
Revisorer: Sven-O. Dahlgren och Stig-Arne Stridh, supp. Gunder Breman.

§ 9. Valberedn.
Valberedning: Gun Hillengard, Ingvald Svensson, Jan Larsson.

§ 10. Verksamhetspl.
Verksamhetsplanen är utsänd med kallelsen. Den godkändes.

§ 11. Bussresa.
Önskemål har framförts om en bussresa till sommaren. Styrelsen undersöker några olika resmål och återkommer senare. Resans datum ev. den 28 juni.

§ 12.
Inga övriga frågor fanns och mötet avslutades.

Rösebo den 2/3-97
R. Hallsten

Justeras:

Tryggve Eriksson

Bengt Eriksson