Årsmöte 2011

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Årsmöte med föreningen ”Vår Bygd 1891” den 13 mars 2011.

Mötet öppnas.
Ordf. hälsade ung. 75 pers. välkomna till årsmötet. Uno och Ingemar hälsades också välkomna. De ska underhålla med sång och musik under mötet. Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 1. Ordf. + sekr.
Till att leda dagens förhandlingar valdes Arne Hallsten med Ragnhild Hallsten som sekreterare.

§ 2. Kallelse.
Kallelse till årsmötet har skickats ut till samtliga medlemmar. Mötet har också annonserats i TTELA under ”På gång”. Kallelsen godkändes.

§ 3. Justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Berit Andersson, Lövnäs och Gösta Andersson, Dernäs.

§ 4. Verksamhetsb.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Revision.
Revisionsberättelsen upplästes av Ulla Carlsson. Kerstin Larsson lämnade en ekonomisk redogörelse (se bilaga). Allt godkändes av mötet och lades till handlingarna.

§ 6. Ansvarsf.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 7. Styrelse.
I tur att avgå ur styrelsen: Kerstin Larsson, Anita Tangegård och Åke Persson, vilka omvaldes. Kvar i styrelsen är Sven-Olof Dahlgren, Ragnhild och Arne Hallsten. Styrelsen utökades med Jan Larsson.

§ 8. Revisorer.
Ulla Carlsson och Birgitta Johansson omvaldes till revisorer med Gerd Hallsten som suppl.

§ 9. Valbered.
Till valberedning valdes Bertil Tangegård och Gerd Hallsten.

§ 10. Verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen för 2011 föredrogs av ordf. Beslöts att jobba efter planen. Vi skickar runt en anmälningslista om resan den 6 aug. Godkändes av mötet.

§ 11. Tack.
Evert Fagerberg tackar för det fina häftet som är framställt och i ord och bild beskriver gränsvandringen utefter gamla riksgränsen mellan Sverige och Norge före 1658.

§ 12. Skrivelse kyrkoblad.
Ordf. uppläste skrivelsen från Vår Bygd och Sivikens Bygdegårdsf.  angående utdelning av kyrkobladet. Skrivelsen skickas till Frändefors Kyrkofullm. (se bilaga).

§ 13. Vandringar GPS.
Ett förslag framkom om vandringar till intressanta objekt i bygden vilket diskuterades. Beslut fattades att med GPS kolla av de platser som är utmärkta i vår bok ”Vår Bygd 1891”. Ett flertal anmälde intresse till dessa vandringar.

§ 14.
Ordf. tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Kopperud den 27 mars 2011

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Gösta Andersson

Berit Andersson