Bildande av föreningen ”Vår bygd 1891” 1989-02-24

Protokoll från bildande av föreningen Vår bygd 1891

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Protokoll vid bildandet av för. ”Vår Bygd 1891” i Rösebolokalen 1989-02-24 kl 19.00.

# 1.
Vid cirkelsammankomsten ”Vi och Vår Hembygd” i Rösebolokalen beslutade vi oss för att bilda en förening med mål att från 1891 års karta, utmärka gårdar och torp, placera in boende på dessa och insamla så mycket uppgifter och foto som möjligt, om bygdens liv och utseende nämnda år. Studiecirkeln ovan har jobbat med detta sedan flera år tillbaka, men vi tror att bildandet av en förening skall hjälpa till att aktivera bygdens folk.

# 2.
Närvarande: Karl-Anders Andersson, Arne Birgersson, Sven-Olof Dahlgren, Arne Hallsten, Göran Hallsten, Uno Johansson, Bertil Johansson, Kerstin Larsson och Stig-Arne Strid, ej närv. Ragnhild Hallsten.

# 3.
Justering av protokoll: Göran Hallsten och Kerstin Larsson.

# 4.
Beslut fattades att bilda en förening enl. ovan, efter diskussion blev namnet: ”Vår Bygd 1891”.

# 5.
Beslöt att välja styrelse enligt följande: Ordf. Arne Hallsten, v. ordf. Karl-Anders Andersson, sekr. Ragnhild Hallsten, kassör Arne Birgersson, materialförv. Uno Johansson.

# 6.
Revisorer: Sven-Olof Dahlgren och Stig-Arne Strid.

# 7.
Beslutades att utforma förslag till stadgar och föreningens ändamål.

# 8.
Medlemsavgift årsvis beslutades till 25:-  för 1989.

# 9.
Ett medlemskort med teckning på hus, gård el. liknande skall framtagas.

# 10.
Kassabok, protokollsbok, matrikel m.m. skall anskaffas.

# 11.
Tidigare hopsamlade medel c:a 700:- skall placeras i bank.

Rösebo 1989-02-24

Arne Hallsten 

Justeras:

Kerstin Larsson                  Göran Hallsten