Floravandring i Rösebo-viken lördag 2022-06-18

Minnesanteckningar från floravandringen i Rösebo-viken lördag 2022-06-18

I ett för vandring lämpligt väder, torrt och lagom solsken, hade 21 intresserade mött upp. Vandringen gick på ängen där det går kor av rasen Belted Galloway.
Vi gick motsvarande vandring i augusti 2021 men nu har området som boskapen har tillgång till utökats till ett skogsområde som relativt nyligen avverkats.
Vandringen leddes som tidigare av Bo Eriksson och Stefan Hult.

Arter som registrerades var:

Ask
Blodrot
Frossört
Gåsört
Gökblomster
Gökärt
Harstarr
Hultbräken
Hundkex
Knapptåg
Kråkklöver
Kärrstjärnblomma
Liljekonvalj
Pipdån
Ranunkel
Revsuga
Rönn
Skogsstjärna
Stenbär
Sumpförgätmigej
Svärdslilja
Teveronika
Vattenmåra
Veketåg
Vitklöver
Åkerpilört
Ängsfräken
Ängskovall
Ängsskallra