Föredragningslista

Föredragningslista för årsmötet 11 mars kl. 14.00.

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Godkännande av kallelse
3. Val av två personer till att justera dagens protokoll
4. Verksamhetsberättelse
5. Föreningens ekonomi
6. Revisionsberättelsen
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse för två år. I tur att avgå är Sven-Olof Dahlgren, Arne och Ragnhild Hallsten. Övriga i styrelsen är Kerstin Larsson, Anita Tangegård och Åke Persson.
9. Val av revisiorer och ersättare
10. Val av valberedning
11. Verksamhetsplan för 2012
12. Övriga frågor