Startsida

Sammanfattning av floravandring i Rösebo-viken 2024-06-15

I ett blåsigt och grått väder, med regnet hängande över oss, hade det anslutit 21 personer för att gå en vandring i omgivningarna kring Rösebo-viken.
Som tidigare år var vår guide Bo Eriksson.

I början av vår vandring till det tilltänkta område passerade vi en plats där det växer Svinrot, en fridlyst växt. Med hjälp av en maskinförare som grävde diken för Svevia blev platsen för växten, nu utblommad, markerad och han sparade plantorna för kommande generatiner.

Vi samlades vid Rösebo-lokalen och gick sedan till ett område som ligger strax söder om Rösebo-viken. Den åker vi gick till ligger något avskild från Rösebo-viken men ändå så nära att fågelliv och växtlighet präglas av närheten till öppet vatten.
Exempel på fåglar som tidigare observerats är uguärla, buskskvätta och tofsvipa.Det område vi gick på har från början varit åker. Vi kan se på häradskartan från 1891 att det redan då var åker. På mitten av 1920-talet Byggde Albin Andersson en stuga på den mark vi besökte och bedrev ett litet jordbruk med någon ko. Stugan finns kvar och används som fritidshus.


Men genom åren har området fått växa fritt och det bedrevs inget aktivt skogsbruk och bara begränsat jordbruk, så utan att direkt underhålla området genom avverkning och plantering var området vildvuxet. Relativt nyligen har marken röjts upp och avverkats. Några av de träd som fälldes vid denna avverkning var över 100 år gamla.
En del av ytan var relativt vått och det präglade växtligheten.
Majbräken (ljusa), Träjon (mörka)

De kor av rasen Belted Galloway som nu går på våtmarken vid Rösebo-viken, och i närliggande skogsområde, kommer snart att släppas ut på det område vi besökte.
Kan bli föremål för studie i en kommande floravandring

Vi listar här de växter vi hittade på vår vandring.

Bergsyra

Blodrot

Ekbräken

Fingerört

Flikbjörnbär

Fyrkantig Johannesört

Gatkamomill

Grästjärnblomma

Grönstarr

Gökärt

Hundäxing

Hönsarv

Idegran

Kärringtand

Kärrtistel

Liten fetknopp

Luddtåtel

Majbräken

Prästkrage

Revfibbla

Rockentrav

Rödfibbla

Rölleka

Skogsklöver

Styvfibbla

Svartkämpe

Svinrot

Teveronika

Träjon

Vattenmåra

Vitklöver

Ängsfryle

Ängssyra

————————————————————————————

Planerade aktiviteter sommaren-hösten.
– Bussresa lördag 10 augusti. Vi har nu planerat resan och du kan läsa om den här.
Har du frågor och/eller vill anmäla ditt intresse, kontakta Jan Larsson, tel. 073 804 3078.

– Bygdedag söndag 18 augusti
Bygdedagen är under planering men redan nu har vi en aktivitet klar.

13.00–14.00 • söndag 18 augusti
Friluftsgudstjänst hos Lars Krantz i Binäs. Ta gärna med något att sitta på och kaffekorg.

– Höstträff söndag 27 oktober

Vi återkommer allteftersom med mer information om de aktiviteter där vi gärna ser att medlemmar och andra intresserade deltar.
Följ oss!

————————————————————————————————————–

Sammanfattning av vandring i Rösebo och Skarbo 1 maj 2024

Till ett torrt och lagom varmt vandringsväder hade 33 personer mött upp.
Starten var vi Rösebo-lokalen.

Jan Larsson ledde vandringen och Ragnhild Hallsten läste undervägs om de platser och personer som hade anknytning till resp. ställe.

Redan vid starten fick vi information om Rösebo-lokalen som med frivilliga krafter byggdes 1991.


På andra sidan vägen finns en byggnad som under en period var missionshus. Rösebo missionsförening bildades 1930 och verksamheten pågick fram till 1980-talet. Den drivande kraften i missionsföreningen var Gunnar Strömberg, Stenerud.

Vi vandrade sedan vidare till Månselyckan. Namnet är troligen efter en tidigare torpare Anders Månsson. Genom åren har det bott flera olika familjer och Ragnhild fördes oss igenom en del av de livsöden som berör.

På platsen finns rester av husgrunder från byggnader som tillhört Månselyckan.

Vi såg även på en kanske 150 år gammal källare. Ett mästerligt byggnadsverk av en skicklig hantverkare och som stått emot vädrets makter i alla dessa år.


Vid kanten av, och utsikt över, Kopperudsmossen tog vi en kaffepaus i det behagliga vädret.


Vi gick sedan vidare över gränsen från Rösebo över till Skarbo och till gården Stenerud. Gården har genom åren bytt ägare flera gånger.
De nuvarande byggnaderna byggdes i början av 1920-talet. 1929 köptes gården av Gunnar Strömberg och gården är kvar i släkten.
Gunnar Strömbergs släktingar är nu i gång att renovera byggnaderna för framtida bruk.

Vi avslutade vandringen genom att gå vägen tillbaka till Rösebo-lokalen.

—————————————————————————————————————

Sammanfattning av årsmöte med föreningen vår bygd 1891 i Rösebo-lokalen söndag 2024-03-10

Till mötet hade 68 personer mött upp.

Ordförande Jan Larsson hälsade deltagarna välkomna.

Hans Skarholm berättade om föreningens aktiviteter och gjorde en återblick på 2023.

Därefter följde årsmötesförhandlingarna. Se årsmötesprotokollet här.
Att speciellt notera från årsmötet var en stadgeändring. Hittills har vi i stadgarna skrivit att kallelse till årsmötet ska ske skriftligt. En modernisering har bedömts som motiverad. Den nya skrivelsen, som godkändes av årsmötet, är:
Styrelsen kallar medlemmarna till årsmötet senast 2 veckor före årsmötet via föreningens officiella informationskanaler.

Ragnhild Hallsten och tre av styrelsen medlemmar, Göran Hallsten, Jan Larsson och Hans Skarholm, tackades för det arbete de genomfört under 2023.

Därefter följde en paus med kaffe och smörgås.

Filmaren och mångsysslaren Jan G Andersson medverkade, berättade och visade en film om projektet ”Timmerlada får nytt liv”.

Det handlar om att delar av en lada flyttas från Tveta i Värmland till hembygdsgården Granbacken i Gestad och blir material till renoveringen av en ladugård.

I filmen visades också hur man bygger en stenmur.

Mötet avslutades med det traditionella lotteriet.

—————————————————————————————
En sammanfattning av föreningen ”VÅR BYGD 1891″ höstmöte i Rösebo-lokalen söndag 29 oktober 2023.

Ordförande Jan Larsson hälsade alla välkomna till höstmötet.
Till mötet hade det kommit 67 deltagare.

Hans Skarholm berättade om föreningens arbete i cirkelmötesgruppen som träffas varannan vecka och även om de aktiviteter som föreningen arrangerat under året.

Hans presenterade även en intervju som Jan gjorde med Åke Aderum för en del år sedan.

Intervjun spelades in och videon kan ses här, ca 30 minuter (Youtube).

Därefter läste Ragnar Hallsten en dikt ”Lösöreauktionen”, okänd skald, som är en slags betraktelse över de förändringar som skett inom jordbruket och livet på landet under decennier.
Du kan läsa dikten här.

Duon Janssons Frestelse tog sedan vid och spelade och sjöng i två omgångar med en kafferast emellan.


Du kan se ett exempel från deras spelning här.

Därefter vidtog det tradionsenliga lotteriet med gåvor som generöst lämnats av flera av deltagarna för utlottning.

Mötet var en del i Vänersborg kommuns Kulturvecka.

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse och välkomnade alla tillbaks vid våra kommande aktiviteter.

————————————————————————————–
Videospela